Tretton myter om invandring

Att det är lätt att hitta olika bloggar och hemsidor som är mer eller mindre fyllda av rasism och fördomar om invandrare är jag knappast ensam om att ha notera. Man ska sedan inte glömma alla de kommentarer på olika forum som osar rasism på lång väg.
För den som vill få ut sina åsikter är internet ett gyllende verktyg, man kan få en enorm spridning av det budskap man vill få ut! Och det gäller förstås även för dem som vill ut få rasistiska budskap.
Det kan nästan vara lite roande att sätta igång diskussioner om invandrare på olika forum - bara för det ofta kommer så absurda kommentarer. Det inte alla tycks vara medvetna om, är att många av dessa kommentarer helt enkelt bygger på myter som faktiskt inte stämmer. Man väljer att dra alla över en kam - och tycks glömma att det finns åtskilliga svenskar som missköter sig minst lika mycket som vissa invandrare gör (det är ju trots allt så att de invandrare som missköter sig befinner sig i minoritet).
Personligen blir jag väldigt provocerad av personer som generaliserar och dömmer ut en hel grupp av människor på grund av att en minoritet inte sköter sig.
Från regeringen sida har man nu bestämt att försöka slå hål på de vanligaste myterna om invandring som cirkulerar på internet. På sin hemsida har man presenterat de vanligaste myterna följda av fakta om hur det faktiskt ligger till. Personligen tycker jag att dessa fakta var så bra, att jag presenterar dem här nedanför. Man kan ju alltid hoppas det finns någon eller några som tar åt sig av dessa argument väljer att tänka om!

Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.
Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.

I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.

De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl
En stor del av de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren har kommit från länder som Irak, Afghanistan och Somalia, länder som är hårt drabbade av krig och konflikter. År 2010 beviljades 9.978 asylsökande personer permanent uppehållstillstånd. Av dem hade 91 procent antingen skyddsskäl eller flyktingskäl.

Som skyddsbehövande räknas bland annat människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Utöver dem som ansöker om asyl här i landet tar Sverige dessutom, i samarbete med FN-organet UNHCR, emot ett par tusen kvotflyktingar varje år. Den som hävdar att kategorin skyddsbehövande inte ska kunna ges en fristad i Sverige menar således att vi ska kasta ut människor som riskerar tortyr eller dödsstraff.

Sverige är på väg att bli ett muslimskt land
Uppskattningsvis lever några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är religiös eller inte. Av integritetsskäl för vi inga register över religiös tillhörighet, kultur eller etnicitet i Sverige. Det kan dock konstateras att de muslimska trossamfunden sammanlagt har runt 110 000 medlemmar, vilket endast utgör drygt en procent av Sveriges befolkning.

Barnen får inte sjunga nationalsången och skolavslutningar får inte hållas i kyrkan
Skolor får ha avslutningar i kyrkan vilket också sker på många håll. I den nya läroplanen för grundskolan som gäller från 2011 är det till och med krav att eleverna ska lära sig såväl nationalsången som ett antal vanliga psalmer. Att undervisningen ska vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag, har gällt länge och har ingen koppling till invandringen. Friskolor får ha konfessionell inriktning, där deltagande i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Skolorna får inte längre servera fläskkött

Det finns inga politiska beslut eller riktlinjer om vilken sorts kött som ska serveras i skolor och förskolor. Några förskolor har beslutat att inte servera fläskkött, men de tillhör undantagen. Anledningen till det är att många av barnen som går där inte äter det.

Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och flera andra länder
Påståenden om judiska konspirationer har cirkulerat i Sverige och i Europa i århundraden och bygger på synen av judarna som ett kollektiv. I Sverige, USA och många andra länder ägs radio- och tevekanaler av en rad olika företag. Denna spridning garanterar att varken någon grupp eller särintresse kan kontrollera debatten.

Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner
Det stämmer inte. Regeringen för en mycket aktiv politik mot de tendenser som finns i Sverige till hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter.

Invandringen har lett till en våg av kriminalitet
Av naturliga skäl finns alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. Många brott anmäls aldrig och många av de brott som anmäls klaras inte upp. Ett sätt att försöka mäta och jämföra över tid och mellan länder är enkätundersökningar där de svarande får uppge om de utsatts för brott det senaste året. I den statistik Brottsförebyggande rådet hänvisar till kan man se att Sverige inte sticker ut jämfört med liknande länder. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring, till exempel Danmark och Norge. Invandring tycks därför inte vara en avgörande faktor i en jämförelse av antalet brott mellan länder.

Den överrepresentation som finns bland utlandsfödda i brottsstatistiken beror bland annat på att det är många unga män som kommer till Sverige, en grupp som normalt är överrepresenterad i statistiken. Även faktorer som arbetslöshet och låg utbildningsnivå spelar in. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten svensk födda, aldrig begår brott.

Brott ska alltid bekämpas och den ansvarige ska ställas till svars. Men när en enskild invandrare begår brott ska vi aldrig skuldbelägga hela gruppen utrikes födda.

Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år
De nationalekonomiska studier som gjorts av invandring har tittat på effekter på till exempel tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar.

Vissa studier av invandring i USA och Japan pekar på svagt positiva effekter på tillväxten, men det finns även studier som pekar på svagt negativa effekter. Studier av den fria rörligheten inom EU pekar på vissa positiva effekter på tillväxten. Flera studier pekar på att invandring leder till ökad handel med invandrarnas ursprungsländer. Andelen företagare är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda och utrikes födda har fler anställda per företag. Det finns teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter. Två viktiga saker som påverkar beräkningarna är hur gamla människor är när de kommer till Sverige och hur stor andel som arbetar. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Det bör också noteras att beräkningarna handlar om offentliga intäkter och utgifter på individnivå. De positiva effekterna som invandring har på samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande ingår inte.

Sammantaget kan vi se att Sverige, i likhet med till exempel Kanada och Australien, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. Vi står oss väl såväl när det gäller mått på ekonomisk produktion som bredare välfärdsmått.

Invandringen leder till lönedumpning
Få svenska studier har gjorts som har kunnat visa på invandringens effekt på lönerna bland den infödda befolkningen. En svensk studie visar på mycket små positiva effekter av invandring på inföddas inkomster. Andra svenska forskare har visat att 90-talets invandring till Sverige inte hade någon effekt på lönespridningen.

Invandrarna tar jobben från svenskar.
Invandring bidrar ofta positivt till arbetsmarknaden genom att kompensera för underskott av inhemsk arbetskraft inom vissa yrken och genom att bidra till att skapa fler jobb. I dag kan vi exempelvis se att ungefär en av fyra läkare och tandläkare i Sverige är födda i ett annat land.

På lång sikt är det främst utbudet av arbetskraft som bestämmer sysselsättningen. Dessutom visar forskning att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och därmed ökad tillväxt genom att personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer.

Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist
Få frågor debatteras så ofta och så livligt som integrations- och migrationspolitik. Politiska debatter kan ibland hetta till rejält. Den som argumenterar med hjälp av rasistiska och främlingsfientliga myter möter ofta starka, berättigade motreaktioner.

Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof
När Eurostat nyligen mätte hur invånarna i ett antal europeiska storstäder ser på invandrarna var det 88 procent av stockholmarna som instämde eller instämde starkt i påståendet att invandrare är bra för staden. 72 procent av Malmöborna instämde eller instämde starkt i samma påstående. I 2010 års SOM-undersökning från Göteborgs universitet anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.

 

 


 


KÄLLOR: DN (1, 2), Regeringen

Bilden lånad från Made in England


Pusha   Follow        
                submit to reddit
#1 - - Karl:

Grattis. Du jobbar för den tysta förintelsen av svenska folket. Återvändare program för våra gäster nu tack.

#2 - - JR:

Karl: förintelsen av svenska folket?Hm, din kommentar antyder att en förintelse (eller låt oss säga assimilation av svensk kultur i högre stående kulturer) av svenska folket kanske inte vore så stor förlust för världen.Men som tur är sådana som du en liten minoritet så jag tror nog vi klarar oss bra ändå.

Men du kanske tycker jag är en "gäst": utlandssvensk med finsk mamma och finlandssvensk pappa (nej, man är inte "svensk" när man är finlandssvensk).Det riktigt intressanta med nationalismen som ideologi är att den är i totalt avsaknad av djupare teori byggd på observationer av verkligheten.

Det finns helt enkelt inga stora nationalistiska tänkare som producerat en koherent nationalistisk idé. Det är därför den har misslyckats så kapitalt i 150 år. Nationalstaten finns förvisso, mn ingen har lyckats bli stark genom att isolera sig och stänga ute minoriteter. ALLA stora nationlistiska projekt har mislyckats.Ett luftslott är vad det är.

#3 - - Danne:

"Invandringen har lett till en våg av kriminalitet

Av naturliga skäl finns alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet.""Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år

De nationalekonomiska studier som gjorts av invandring har tittat på effekter på till exempel tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar."Du avfärdar saker som myt samtidigt som du erkänner att det inte finns bra svar.

Låter inte så smart.

#4 - - Karl:

Kära JR. Den linje du driver kommer ofelbart leda till en islamisering av Sverige. Bara för att du vänder ut och in på dig själv i kärlek till MENA människor (för att visa din moderna dock tanklösa öppenhet), innebär ingen ändring av detta faktum.Jag gillar Olika. dvs. Olika folk i olika länder. Förintelse politiken förstör samtliga kulturer. Återvändare program för våra gäster.

#5 - - Tobias:

@ Danne:

Argumenten är hämtade från regeringens hemsida, så det är inte JAG som avfärdar något. :)

#6 - - Jesper:

@Karl: du kan inte ens skriva på ditt modersmål. Eller ska det kanske vara moders mål?

#7 - - AA:

Karl: Förintelsen av svenska folket?

Vad vet du om förintelse? Vill ge dig ett tips, läs om förintelsen av det samiska folket av ett invandrande folk som idag kallas svenskar.

#8 - - Max Nyberg:

Myt 3: antalet muslimer stämmer inte. Verkligt antal är 4-5 x högre. OM man ska göra en officiell sida om "myter" kring invandring och OM man är regering så BÖR man ha möjlighet/vilja/ambition att åtminstone presentera sanna uppgifter.

#9 - - AA:

Max Nyberg: Kan DU presentera sanna uppgifter? Hur kan DU veta hur många muslimer som finns i Sverige? Presentera gärna! Bevisa att DU har rätt i ditt påstående, eller lät bli att uttala dig om sådant som du inte har belägg för. Det är ju så myterna föds och upprätthålls.

#10 - - Linda:

Väldigt intressant blogg du driver. Eftersom just detta ämnde står mig kärt så var det desto intressantare att läsa denna del. Egentligen vet jag redan det mesta för att verklig fakta är lätt att få om man går ut i samhället och öppnar sina ögon. Man kan ju tolka statistik och fakta som man vill, det må vara sant. Är man rasist så är det ju lätt att manipulera fram statistiker där invandrare är allt möjligt skit. Personligen tror jag att man inte kan bli rasist om man tar sig tid att lära känna människor och deras bakgrunder. Och kanske öppnar sina ögon och sinna sinnen. Lättare är det förstås om man är ensam, lite missnöjd, och inte går längre än dit näsan når. Tack för en intressant läsning!

#11 - - Tobias:

Jag tror rasism, främlingsfientlighet och fördomar till allra största delen bygger på okunskap. Skulle man se till att ta till sig fakta skulle mycket av främlingsfientligheten försvinna.

KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow